معرفی

مشخصات فردی

سودابه عضدالملکی

نام - نام خانوادگی : سودابه   عضدالملکی

پست الکترونیکی : S_azedolmolki@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم تربیتی - روان شناسی استثنایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روان شناسی استثنایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم تربیتی- روان شناسی استثنایی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - ایران

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم تربیتی عضو شورای آموزشی دانشکده  ، عضو شورای تخصصی  تحصیلات تکمیلی ، عضو شورای پژوهشیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن کودکان استثنایی ، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ، عضو انجمن مطالعات برنامه درسیتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم تربیتی- برنامه ریزی

محل خدمت : دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه علوم تربیتی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/07/01

سودابه عضدالملکی
سودابه عضدالملکی

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي
مرتبه علمی :
    استادیار
^